Đồng bào xã Trung Chải phát triển kinh tế từ nguồn hỗ trợ của các chính sách dân tộc

05:51 PM 18/09/2021 |   Lượt xem: 2838 |   In bài viết | 

Đồng bào dân tộc Mảng xã Trung Chải - Nậm Nhùn nhận hỗ trợ giống gia cầm.

Các chính sách hỗ trợ về máy móc giúp người dân cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Ứng dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghệp...

… Từng bước cho ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng và thích ứng với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt vùng miền núi.

Bà con dân tộc thiểu số sử dụng vốn vay đầu tư nuôi cá lồng bè đem lại nguồn thu ổn định, tạo cơ hội phát triển vươn lên làm giàu.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con xã Trung Chải cách sử dụng máy nông nghiệp.

Phát triển kinh tế từ trồng Chuối ở xã Trung Chải

Phát triển trồng cây dược liệu

Đinh Siêng