Tiến độ triển khai nhiệm vụ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

03:47 PM 26/11/2021 |   Lượt xem: 2154 |   In bài viết | 

CÂU HỎI

Tiến độ triển khai các nhiệm vụ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình) đến cuối năm 2021?

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội, tiến độ đến thời điểm hiện tại đã đạt được những kết quả như:

Đối với việc xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình; dự thảo Quyết định đầu tư Chương trình của Thủ tướng Chính phủ: Đến ngày 20/9/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng chủ trì cuộc họp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) và các Bộ, cơ quan liên quan để nghe báo cáo, thống nhất chỉ đạo phương án xử lý đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau về hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ kết luận cuộc họp, UBDT đã hoàn thành việc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ để làm rõ những nội dung còn khác nhau về Chương trình MTQG.

Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Ngân hàng nhà nước được giao chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG. Hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục phối hợp với UBDT, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT rà soát, bổ sung cơ sở pháp lý để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định.

Trong nhiệm vụ xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, ngày 14/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1227/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG, UBDT đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025.

Trong công tác huy động nguồn lực bổ sung thực hiện Chương trình MTQG, UBDT đã phối hợp tích cực với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải làm việc với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và nhận được cam kết hỗ trợ nguồn vốn ODA không hoàn lại và vốn vay ưu đãi cho Dự án đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu liên xã, phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS&MN với tổng kinh phí thực hiện là 150 triệu USD (kèm khoản viện trợ không hoàn lại 25 triệu USD từ Quỹ Đối tác Giáo dục Toàn cầu) và Dự án đầu tư cầu dân sinh vùng đồng bào DTTS&MN với tổng kinh phí dự kiến là 200 triệu USD.

Bên cạnh đó, UBDT cũng đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn bản sửa đổi, bổ sung của Thỏa thuận tài trợ viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len và cho phép ký theo quy định; tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ huy động hợp tác hỗ trợ của một số đối tác phát triển, nhà tài trợ khác…

Cùng với đó, các Bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG cũng đang triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu thống kê, giám sát đánh giá.

Cao Cường