10:25 PM 23/09/2021  Lượt xem: 14
Trong những năm qua, nhiều tấm gương người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Cà Mau đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

 12:00 AM 22/09/2021  Lượt xem: 28
Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nhiều địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, kinh doanh cả nước nói trung, trong đó có vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Nhiều lao động DTTS thiếu việc làm, giờ làm giảm hoặc phải nghỉ việc, không có thu nhập, đời sống khó khăn. Một số loại nông sản không ổn định, có lúc giảm mạnh, khó tiêu thụ đã gây ra ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất, kinh doanh trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa; hoạt động xuất nhập khẩu cung ứng nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm nông sản; hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, hóa chất, phân bón, thiết bị nông nghiệp.... kéo theo chi phí sản xuất, kinh doanh tăng.

 02:55 PM 20/09/2021  Lượt xem: 24
Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ định hướng giảm số lượng xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), giảm số lượng xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) nhằm đạt mục tiêu tăng đầu tư cho những địa bàn khó khăn hơn và phù hợp với điều kiện ngân sách nhà nước. Các tiêu chí được quy định rõ tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

 09:52 PM 19/09/2021  Lượt xem: 27
Người có uy tín có vai trò, vị trí quan trọng trong việc phối hợp cùng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, các chương trình dự án đầu tư, hỗ trợ; vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng, trật an toàn xã hội tại địa phương. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai hiệu quả chính sách để từ đó phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại địa phương.

 11:28 PM 18/09/2021  Lượt xem: 26
Thực trạng tảo hôn ở huyện Bát Xát vẫn đang tồn tại, nhất là tại các xã vùng cao có đa số người dân tộc H’mông sinh sống. Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện đã chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân gia đình và quyền trẻ em đến tận cơ sở bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là vùng sâu, vùng xa cùng chung tay đẩy lùi tình trạng tảo hôn.

 11:11 PM 18/09/2021  Lượt xem: 12
Việc lợi dụng tôn giáo phục vụ các hoạt động chính trị, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết thì không một quốc gia nào chấp nhận, chứ không chỉ ở Việt Nam.

 05:05 PM 18/09/2021  Lượt xem: 40
Đối với người dân địa phương, du lịch không chỉ tác động đến kinh tế mà còn đến cuộc sống cá nhân nơi đây. Du lịch cũng có những tác động đến truyền thống và văn hoá cũng như sinh kế của họ. Du lịch cộng đồng được coi là loại hình du lịch mang lại sự phát triển bền vững, là cơ hội trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc địa phương.

 02:41 PM 18/09/2021  Lượt xem: 29
Tại một số địa phương, công tác bình đẳng giới đã có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ phụ nữ đến phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; phụ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia quản lý, lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị. Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái theo quy định của pháp luật; thực hiện phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới...

 09:05 PM 17/09/2021  Lượt xem: 20
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) và thúc đẩy cán bộ, công chức, nhất là công chức nữ người DTTS tham gia trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, lại càng đòi hỏi cán bộ, công chức viên chức nói chung và cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nói riêng nỗ lực cùng các cấp, các ngành, cùng với đồng bào cả nước, đồng bào DTTS tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của đất nước.