11:28 PM 18/09/2021  Lượt xem: 1213
Thực trạng tảo hôn ở huyện Bát Xát vẫn đang tồn tại, nhất là tại các xã vùng cao có đa số người dân tộc H’mông sinh sống. Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện đã chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân gia đình và quyền trẻ em đến tận cơ sở bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là vùng sâu, vùng xa cùng chung tay đẩy lùi tình trạng tảo hôn.

 11:11 PM 18/09/2021  Lượt xem: 1122
Việc lợi dụng tôn giáo phục vụ các hoạt động chính trị, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết thì không một quốc gia nào chấp nhận, chứ không chỉ ở Việt Nam.

 05:05 PM 18/09/2021  Lượt xem: 4862
Đối với người dân địa phương, du lịch không chỉ tác động đến kinh tế mà còn đến cuộc sống cá nhân nơi đây. Du lịch cũng có những tác động đến truyền thống và văn hoá cũng như sinh kế của họ. Du lịch cộng đồng được coi là loại hình du lịch mang lại sự phát triển bền vững, là cơ hội trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc địa phương.

 02:41 PM 18/09/2021  Lượt xem: 1018
Tại một số địa phương, công tác bình đẳng giới đã có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ phụ nữ đến phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; phụ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia quản lý, lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị. Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái theo quy định của pháp luật; thực hiện phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới...

 09:05 PM 17/09/2021  Lượt xem: 2870
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (DTTS) và thúc đẩy cán bộ, công chức, nhất là công chức nữ người DTTS tham gia trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, lại càng đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nói riêng nỗ lực cùng các cấp, các ngành, cùng với đồng bào cả nước, đồng bào DTTS tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của đất nước.

 02:44 PM 17/09/2021  Lượt xem: 1519
Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống trường phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú, nội trú trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh dân tộc thiểu số (DTTS), cần phải quy hoạch lại tổng thể hệ thống trường tại các địa phương, phát huy vai trò của hệ thống trường này trong giai đoạn mới, gắn với lộ trình đổi mới chung của toàn ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

 08:14 AM 17/09/2021  Lượt xem: 1422
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số (DTTS), vùng DTTS và miền núi. Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới, một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục đào tạo trong sự phát triển vùng DTTS và miền núi.

 07:36 AM 17/09/2021  Lượt xem: 1163
Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) trung học cơ sở (THCS), học sinh chỉ vừa bước qua tuổi tiểu học, bước đầu rời bản làng, xa gia đình bước vào môi trường học tập, sinh hoạt tập thể.

 05:14 PM 16/09/2021  Lượt xem: 1045
Trước những yêu cầu của thực tiễn, công tác nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số (DTTS), nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sử dụng tiếng DTTS cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 03:21 PM 16/09/2021  Lượt xem: 1018
Qua 10 năm triển khai thực hiện công tác dân tộc (2011-2021), trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, diện mạo vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) được quan tâm đầu tư, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 02:11 PM 12/09/2021  Lượt xem: 890
Xác định phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy tỉnh Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc, đặc biệt là các chính sách đặc thù của tỉnh... Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh giảm 50% xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK); đến năm 2030, cơ bản không còn xã, thôn, bản ĐBKK.

 04:32 PM 11/09/2021  Lượt xem: 1584
Với mục tiêu tăng tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch một cách bền vững, đặc biệt là người dân tại các vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, vùng sâu, vùng xa... góp phần xoá đói giảm nghèo, củng cố và phát triển vững chắc nông thôn mới, Bộ NN&PTNT đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025”.

 10:00 AM 10/09/2021  Lượt xem: 1114
Ngày 22/01/2021, Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp công tác số 45/CtrPH-UBDT-LMHTX trong giai đoạn tới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), từng bước hỗ trợ đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng DTTS và miền núi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.