12:00 PM 28/08/2021  Lượt xem: 1199
Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”.

 05:59 AM 28/08/2021  Lượt xem: 1061
Là địa phương dẫn đầu của tỉnh Yên Bái trong công tác giảm nghèo, trung bình mỗi năm, huyện Mù Cang Chải giảm trên 8,6% tỷ lệ hộ nghèo, vượt cao so với mục tiêu của tỉnh.

 04:52 AM 28/08/2021  Lượt xem: 2086
Trong những năm vừa qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; xử lý nghiêm những vi phạm và những hành vi truyền đạo trái pháp luật; đẩy mạnh phát triển kinh tế, ưu tiên đưa các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tới vùng sâu, vùng đồng bào có đạo… Góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội.

 03:35 AM 27/08/2021  Lượt xem: 34323
Vấn đề dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc và truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi có vị trí hết sức quan trọng trong các thời kỳ giai đoạn lịch sử của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, nhằm thực hiện chiến lược đại đoàn kết các dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các DTTS khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” (1).

 05:35 PM 26/08/2021  Lượt xem: 863
Thời gian qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, tỉnh Yên Bái huy động nhiều nguồn lực, hỗ trợ kinh phí hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 900 ngôi nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách còn khó khăn, với tổng kinh phí hơn 110 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện cho hàng nghìn hộ nghèo vay vốn xây dựng công trình dân sinh, phát triển sản xuất, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững.

 11:26 PM 25/08/2021  Lượt xem: 995
Những năm qua, tình trạng bất bình đẳng giới vẫn xảy ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh Quảng Bình. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh chủ yếu là người Bru-Vân Kiều và người Chứt, ở đó sự phân công lao động chủ yếu bắt nguồn từ tính chất phong tục tập quán, quan hệ dòng họ.

 11:04 PM 25/08/2021  Lượt xem: 1281
Công tác tuyên tuyền, truyền thông về tôn giáo, dân tộc được Đảng, Nhà nước nhận định đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào, bài trừ mê tin dị đoan, lợi dụng các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động chia rẽ nhân nhân, dân tộc, làm mất an ninh trật tự và an ninh quốc gia.

 01:42 PM 24/08/2021  Lượt xem: 1349
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định tại Hiến pháp năm 2013. Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (Luật số 104/2016/QH13, ngày 06/4/2013) cũng quy định nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc công khai thông tin, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

 02:45 PM 22/08/2021  Lượt xem: 4916
Trong những năm qua, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã gây những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em; làm suy giảm chất lượng dân số; ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và là một trong những lực cản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và sự phát triển bền vững của vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

 02:00 PM 22/08/2021  Lượt xem: 1298
Triển khai Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018-2020, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xóa đói, giảm nghèo vùng DTTS.

 09:00 AM 22/08/2021  Lượt xem: 1414
Tiếp nối những kết quả đạt được của Đề án các giai đoạn trước, ngày 29/6/2021, Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Đề án).

 08:00 AM 22/08/2021  Lượt xem: 948
Với mục tiêu góp phần đưa khoa học và công nghệ (KH&CN) trở thành động lực then chốt phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ KH&CN giai đoạn 2012-2020 đã có những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách dân tộc, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ... từ đó góp phần tạo động lực rất rõ nét trong phát triển vùng DTTS&MN.

 03:00 PM 20/08/2021  Lượt xem: 1742
Qua 5 năm triển khai Đề án Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) giai đoạn 2015 - 2025, sự thành công bước đầu của Đề án đã góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng thụ hưởng, trong đó có người dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn.

 12:00 PM 20/08/2021  Lượt xem: 960
Ngày 16/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2299/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đây là căn cứ quan trọng để triển khai công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc thiểu số (DTTS).

 09:00 AM 20/08/2021  Lượt xem: 1356
Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, tình hình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã có những chuyển biến quan trọng.

 08:00 AM 20/08/2021  Lượt xem: 1116
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức về hành vi thực hiện bình đẳng giới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.