Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới

05:30 AM 28/08/2021 |   Lượt xem: 2431 |   In bài viết | 

Ảnh minh họa

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 tôn giáo: Công giáo, Phật giáo. Tín đồ các tôn giáo chiếm 5,9% dân số toàn tỉnh, hầu hết là dân tộc Mường, Kinh, có mặt trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố; 99/151 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 210 cơ sở tín ngưỡng, gồm 61 đền, 83 đình, 63 miếu, 3 phủ, trong đó có 80 di tích danh lam thắng cảnh được xếp hạng.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo trong tình hình mới, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch để trển khai thực hiện. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG); văn bản chỉ đạo về công tác quản lý Nhà nước và công tác trọng tâm đối với TN, TG; các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động của tà đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo mới… Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ làm công tác TN, TG được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện, đến nay, tổ chức bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về TN, TG  cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Các tôn giáo tổ chức hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, thông báo chương trình sinh hoạt hàng năm, không có các hoạt động vi phạm pháp, không có điểm nóng về tôn giáo.

Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về TN, TG, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TN, TG cho đội ngũ cán bộ làm công tác TN, TG các cấp. Từ năm 2016 đến nay, các cấp, ngành đã tổ chức được 593 lớp bồi dưỡng, hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho 27.309 lượt người (trong đó 395 hội nghị cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo với 24.532 lượt người, 198 hội nghị cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo với 2.777 lượt người). Công tác tuyên truyền còn được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Trên các phương tiện thông tin đại chúng; họp thôn, tổ dân phố; hội thảo và hội thi và qua gặp gỡ, tiếp xúc chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, từ đó tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào có đạo và đồng bào không theo đạo; giữa các chức sắc, tín đồ tôn giáo với chính quyền, giữ gìn ANCT - TTATXH ở địa phương.

 Ngoài ra, cấp uỷ, chính quyền các địa phương cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tiếp xúc với người đứng đầu các giáo hội ở địa phương làm tốt công tác vận động chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông qua chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo vận động quần chúng tín đồ phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn trật tự xã hội ở địa phương. Đồng bào tôn giáo tích cực tham gia xây dựng mô hình, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với những hoạt động phật sự, lợi đạo, ích đời, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chủ động vận động tăng ni, bà con tín đồ thực hiện tốt phong trào "Ba an toàn” về ANTT, hưởng ứng các phong trào ở địa phương. Các giáo xứ, họ đạo tích cực thực hiện phong trào "Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, "Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”. 100% hộ gia đình trong các giáo xứ đăng ký tham gia, thực hiện. Giáo dân tích cực vận động, giáo dục thành viên trong gia đình thực hiện các quy định của địa phương, giáo lý, giáo luật của giáo hội, nhắc nhở con em thực hiện quy định nếp sống văn hóa…

Thông qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo cho đồng bào tôn giáo. Đến nay, tình hình KT-XH, ANTT vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo có nhiều khởi sắc, nhất là trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tạo ra năng suất, sản lượng cao, hàng hóa nông sản có giá trị.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về TN, TG trong tình hình mới, những năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và làm tốt công tác tôn giáo, qua đó đã làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức đối với vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo ổn định, đáp ứng được nhu cầu tự do TN, TG của đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh.

(baohoabinh.com.vn)