Công tác phối hợp trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giữa Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

09:16 AM 27/11/2021 |   Lượt xem: 1347 |   In bài viết | 

CÂU HỎI

Đề nghị Ủy ban Dân tộc (UBDT) cho biết một số kết quả trong công tác phối hợp giữa UBDT và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm qua? Giai đoạn 2021-2025, UBDT và Ủy ban TWMTTQ Việt Nam có những nội dung phối hợp như thế nào để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Qua gần 5 năm (2017-2021) tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và UBDT, đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả, cụ thể, thiết thực. Chương trình phối hợp đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Các nội dung của chương trình đều được hai cơ quan ở các địa phương triển khai thực hiện một cách tích cực và có hiệu quả.

Phối hợp tốt trong trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình; các cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, biện pháp chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác dân tộc, tập huấn cho người có uy tín nâng cao trình độ, nắm bắt được những kiến thức cơ bản về vận động, tuyên truyền ổn định ở thôn bản…

Công tác phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, cùng với cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước đã giúp cho kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi từng bước phát triển; góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2021, UBDT và Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và UBDT, giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và cơ quan công tác Dân tộc các cấp. Các nội dung phối hợp gồm:

1. Phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc, về phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện tốt chính sách dân tộc.

2. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo cho những vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

3. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri và nhân dân phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, đồng thời đề xuất và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trong vùng DTTS&MN.

4. Phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Phối hợp xây dựng, thẩm định các đề án, đề tài nghiên cứu về tình hình dân tộc và công tác dân tộc.

  5. Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận, công tác dân tộc; phối hợp phát hiện để giới thiệu những người là DTTS tham gia ứng cử để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp và tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

6. Chú trọng bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS; quan tâm thực hiện các chính sách nhằm động viên các già làng, trưởng bản và người có uy tín; Định kỳ phối hợp tổ chức gặp mặt và giao lưu các già làng, trưởng bản và người có uy tín các khu vực.

  7. Cùng phối hợp với Bộ đội Biên phòng Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biên giới, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; hướng dẫn nhân dân tổ chức các hoạt động khu vực biên giới đúng quy định để tăng cường sự gắn bó với các nước láng giềng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

  8. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; có biện pháp nhân rộng những mô hình tiêu biểu về kinh tế-xã hội trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Phối hợp thăm, chúc mừng và động viên bà con các dân tộc nhân dịp các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, ngày lễ của các dân tộc.

Cao Cường