Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số

01:42 PM 24/08/2021 |   Lượt xem: 172 |   In bài viết | 

Ảnh tư liệu.

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ đã cụ thể hóa và quy định chi tiết các biện pháp thi hành của Luật Tiếp cận thông tin, nêu rõ các biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp như: Thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; qua hệ thống phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, đặc biệt là các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và các phương tiện thông tin đại chúng khác; Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm, trong trường hợp cần thiết và khả thi thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc; Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ thông tin cho công dân, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện văn hóa - chính trị, trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông các chính sách mới; Tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Để tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội dung thông tin thiết yếu và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước, ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 467/QĐ-TTg về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Quyết định số 467/QĐ-TTg đã chỉ ra các chính sách cụ thể như: Hỗ trợ đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở; Hỗ trợ phương tiện nghe, xem (Ra-đi-ô, ti vi, đầu thu truyền hình kỹ thuật số ) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; Hỗ trợ về sử dụng dịch vụ viễn thông công ích (dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hỗ trợ truyền thông về giảm nghèo và cung cấp các nội dung thông tin thiết yếu; Phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, đồng bào DTTS; Cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;  Thiết lập, duy trì trang thông tin điện tử tổng hợp song ngữ Việt - Khmer, Việt - Hoa để phục vụ độc giả trong và ngoài nước trên địa chỉ: dantocmiennui.vn; Cung cấp các sản phẩm thông tin có tính chất chuyên biệt, có đối tượng phục vụ tập trung là nhân dân các DTTS như: Hệ phát thanh Tiếng Dân tộc (VOV4) của Đài Tiếng nói Việt Nam, Kênh truyền hình Tiếng Dân tộc (VTV5) của Đài Truyền hình Việt Nam; Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở; Chính sách hỗ trợ dịch vụ bưu chính và phát hành báo chí đến khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Cùng với đó, nhiều chương trình, đề án, dự án, chính sách đã và đang được triển khai tại vùng DTTS và miền núi để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào như: Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021; Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025; Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025; Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025; Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Đề án Tuyên truyền giáo dục, củng cố tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các DTTS dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia”; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020...

Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang gấp rút xây dựng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, có các hoạt động cụ thể liên quan đến tiếp cận thông tin cho đồng bào như: Giáo dục, đào tạo; Truyền thông, tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi; Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Với nhiều chương trình, dự án cụ thể hoặc lồng ghép trong các chính sách, có thể thấy Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác thông tin, truyền thông, giúp nâng cao nhận thức cho đồng bào, góp phần phát triển bền vững và thực hiện có hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của người dân vùng DTTS và miền núi.

Xuân Thường