Bắc Kạn: Lồng ghép đa dạng các hoạt động hỗ trợ bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

02:41 PM 18/09/2021 |   Lượt xem: 235 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền Đề án tại mô hình điểm về bình đẳng giới (ảnh tư liệu).

Tại tỉnh Bắc Kạn, triển khai thực hiện theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2018 - 2025”, Ban Dân tộc tỉnh đã đề xuất, tham mưu xây dựng để UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1898/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Dựa trên các chỉ tiêu phản ánh mức độ bình đẳng giới, Ban Dân tộc tỉnh đã tiến hành khảo sát tại 08/08 huyện, thành phố. Một số chỉ tiêu chính được thu thập, khảo sát là: Chỉ tiêu về quyền lao động; thu nhập của phụ nữ; quyền bảo vệ an ninh và bảo vệ thân thể; quyền sở hữu về tài sản; quyền học tập; quyền tham chính; quyền được tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội… Qua kết quả điều tra, khảo sát, Ban Dân tộc tỉnh đã họp, thống nhất, đề xuất lựa chọn 02 xã triển khai xây dựng 02 mô hình điểm về công tác bình đẳng giới là xã Đôn Phong (Bạch Thông) và xã Hoàng Trĩ (Ba Bể).

Giai đoạn năm 2019 - 2020, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức được 04 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở với gần 200 người tham dự. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các thôn thu hút được đông đảo người dân tham dự và nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ. Cùng với đó, thực hiện cấp phát hàng trăm tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về nội dung bình đẳng giới cho người dân và cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Từ việc duy trì hoạt động của 02 mô hình điểm về bình đẳng giới tại xã Đôn Phong (Bạch Thông) và xã Hoàng Trĩ (Ba Bể), tỉnh đã khảo sát, nhân rộng triển khai 02 mô hình điểm mới tại xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) và xã Thanh Vận (Chợ Mới). Các mô hình điểm bước đầu đã phát huy được hiệu quả và được người dân đồng tình ủng hộ.

Tùy vào tình hình, diễn biến của đại dịch Covid-19, Ban Dân tộc tỉnh triển khai tổ chức 02 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại các mô hình điểm mới; biên soạn và phát hành cuốn Sổ tay thúc đẩy bình đẳng giới vùng DTTS; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, gồm các chuyên đề: Bình đẳng giới; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng phát hiện và tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình... Thông qua hình thức tuyên truyền sáng tạo, đã giúp người dân và các em học sinh nâng cao kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS nói chung và phụ nữ DTTS nói riêng được tìm hiểu về pháp luật, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Tỉnh Bắc Kạn triển khai lồng ghép các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới (ảnh tư liệu).

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Từ năm 2010 đến nay, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ được 83 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn cho 1.500 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND cấp xã và người dân. Tổ chức 62 lớp tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho trên 1.200 đại biểu là cán bộ làm công tác bình đẳng giới các sở, ngành, các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp huyện, xã. Tổ chức 08 lớp tập huấn cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2020 và 08 lớp tập huấn cho nữ quản lý lãnh đạo cấp trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó đều lồng ghép nội dung triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới. Tổ chức cấp phát gần 5.000 tờ gấp pháp luật liên quan đến nội dung bình đẳng giới và các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Công tác biên soạn, in ấn và phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới được triển khai phù hợp với phong tục, tập quán và văn hóa từng dân tộc.

Cùng với đó, tỉnh duy trì việc tuyên truyền triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới thông qua hệ thống thông tin cơ sở, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. Hằng tháng, có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, với các nội dung tuyên truyền về chính sách pháp luật bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn, trong đó có triển khai Nghị định số 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Trong giai đoạn 2011-2020, Đài đã phát sóng trên 4.500 tin, bài về công tác phụ nữ, bình đẳng giới với các nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình...

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động bình đẳng giới trên địa bàn trong những năm gần đây có chuyển biến tích cực. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về vấn đề bất bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS. Từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực giới trong gia đình và cộng đồng. Tăng cường sự gắn kết và quan tâm trực tiếp của lãnh đạo địa phương đối với các vấn đề liên quan tới bình đẳng giới, bạo lực giới.

Các kết quả đạt được của việc triển khai Đề án 1898/QĐ-TTg sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức để thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng DTTS. Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động liên quan tới Đề án này, nhằm tạo cơ hội, điều kiện cho phụ nữ DTTS phát huy được năng lực bản thân, góp phần chung tay thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn.

Cao Cường