Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022

10:40 AM 25/10/2021 |   Lượt xem: 1101 |   In bài viết | 

CÂU HỎI:

Trước tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp cùng với những tác động của tình hình thế giới cũng như trong nước đến vùng đồng bào DTTS&MN. Trong năm 2022, UBDT đưa ra những định hướng về kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN như thế nào?

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO:

Năm 2022, bối cảnh quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Đại dịch Covid-19 còn có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến thể mới phức tạp, nguy hiểm hơn. Trong nước, tuy năng lực ứng phó với dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng nguồn lực của doanh nghiệp và người dân đã chịu tác động tiêu cực lớn do đại dịch. Tình hình KT-XH vùng DTTS&MN vẫn còn nhiều khó khăn; thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục là nguy cơ luôn thường trực.

Trước bối cảnh đó, năm 2022, UBDT đặt ra mục tiêu tập trung nguồn lực cho phát triển KT-XH vùng DTTS&MN nhanh, bền vững, đẩy mạnh tốc độc giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là chủ yếu, giữ vai trò quyết định, các nguồn vốn huy động khác là quan trọng.

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS&MN mỗi năm giảm trên 3%. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nước tưới cho các hộ DTTS&MN, phát triển văn hóa giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, y tế cho đồng bào DTTS&MN, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc… thông qua thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đonạ 2021-2030. UBDT đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch, Thông báo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến vùng DTTS&MN, trong đó trọng tâm là tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phá triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG), gắn với thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tieps tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trun gương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và Chương trình MTQG; chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành và các địa phương liên quan tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức, triển khai thực hiện Đề án và Chương trình MTQG đả bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách còn hiệu lực năm 2022 như: Chính sách đối với Người có uy tín; đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thóng trong vùng DTTS; đề án hỗ trợ bình đẳng giới trong vùng DTTS; đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức…

 Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược đạt hiệu quả.

Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với vùng đồng bào vùng DTTS&MN.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư, tăng cường thu hút vốn ODA cho đồng bào DTTS&MN.

Xuân Thường