Tình hình triển khai xây dựng các Thông tư hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc

10:15 AM 18/11/2021 |   Lượt xem: 880 |   In bài viết | 

CÂU HỎI: Đề nghị Ủy ban Dân tộc cho biết tình hình triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, lĩnh vực công tác dân tộc và định mức biên chế công chức trong cơ quan, đơn vị hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. (Ý kiến của các tỉnh Bắc Cạn, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận, Kon Tum, Nghệ An, Bình Phước).

TRẢ LỜI CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO:

Hiện nay Ủy ban Dân tộc (UBDT) đang hoàn thiện 2 Thông tư sau:

1) Thông tư hướng dẫn, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện. Theo trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, UBDT đã thực hiện các bước sau:

Bước 1: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp huyện.

Bước 2: Dự thảo Thông tư và gửi xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương; lãnh đạo UBDT; các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của UBDT.

Bước 3: Tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành và địa phương.

Bước 4: Báo cáo xin ý kiến tập thể lãnh đạo UBDT.

Bước 5: Thẩm định dự thảo Thông tư (Vụ Pháp chế).

Bước 6: Hiện nay đã gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến lần 2 thống nhất trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành trong tháng 10 năm 2021.

2) Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực công tác dân tộc và định mức biên chế công chức trong cơ quan, đơn vị hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. Đã thực hiện các bước như trên và dự kiến trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành trong tháng 10/2021.

3) Việc sắp xếp kiện toàn Phòng Dân tộc theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS), chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở và có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc.

Việc sắp xếp kiện toàn Phòng Dân tộc theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, căn cứ khoản 10, Điều 1 Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Phòng Dân tộc. Phòng Dân tộc được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

Có ít nhất 5.000 người DTTS số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;

Có đồng bào DTTS sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào DTTS nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại;

Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Dân tộc thì chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực dân tộc do văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện.

Căn cứ khoản 13, Điều 1 Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định thẩm quyền thành lập Phòng Dân tộc. Căn cứ tiêu chí nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm không tăng số lượng phòng khi thực hiện Nghị định này.

Thực hiện phân cấp theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP, UBDT chỉ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện (chú ý không được hướng dẫn về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế mà thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương).

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì thẩm quyền sắp xếp, kiện toàn Phòng Dân tộc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở: UBDT tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới; Hiện nay đang xây dựng Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực công tác dân tộc và định mức biên chế công chức trong cơ quan, đơn vị hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc làm cơ sở để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; Ban Dân tộc nghiên cứu sớm trình UBDT tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện 2 nội dung trên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc của địa phương.

Việc đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ là người DTTS, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc; căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn như Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu của địa phương; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS cho từng vùng. UBDT đã tham mưu ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/3/2016 về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực nghiệp vụ, góp phần củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước; Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người DTTS quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

4) Việc tăng biên chế cho cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

Hiện nay, UBDT đang xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT theo nhiệm kỳ Chính phủ, trên cơ sở đó báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 13/2017/NĐ-CP ngày 14/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT.

Tổng hợp số liệu thực trạng cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh,cấp huyện, đồng thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung biên chế cho cơ quan công tác dân tộc.

Đề nghị UBND cấp tỉnh quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, biên chế cho cơ quan công tác dân tộc địa phương. Trong giai đoạn tới nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc tăng lên nhất là tham mưu thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Cao Cường