Bắc Giang: Nắm chắc tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số để triển khai thực hiện chính sách dân tộc

02:00 PM 14/09/2021 |   Lượt xem: 73 |   In bài viết | 

Đồng bào các dân tộc đoàn kết chung tay xây dựng quê hương.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" kiểm soát tốt dịch Covid-19, khôi phục sản xuất, phát triển KT-XH. Ban Dân tộc đã xây dựng Kế hoạch Kiểm soát tốt dịch Covid-19 và thường xuyên nắm tình hình đời sống, sản xuất, dư luận xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chính sách dân tộc… trên địa bàn vùng DTTS và miền núi của tỉnh. Cách thức tiếp cận, nắm bắt được thực hiện linh hoạt phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh Covid-19, đặc biệt đối với những địa bàn cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công tác dân tộc cấp xã, cấp huyện và đội ngũ người có uy tín trong công tác nắm tình hình.

Thực hiện chính sách và phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện theo diễn biến tình hình của dịch Covid-19 để tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức và cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế. Trong 08 tháng đầu năm  2021, số kinh phí đã giải ngân để thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ người có uy tín là 952/1.647 triệu đồng, đạt 57,80% kế hoạch.

Cùng với đó là việc xây dựng và ban hành các kế hoạch: Tuyên truyền kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới cho người DTTS của tỉnh năm 2021; Tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS; Tuyên truyền, vận động đẩy mạnh phát triển đối tượng người DTTS tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn vùng DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025... Ban hành phương án điều tra, khảo sát: Thực trạng sản xuất theo chuỗi giá trị cho đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn; Thực trạng về nguồn nhân lực và việc làm trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang.

Đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức hoàn thành 12 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS và miền núi cho gần 800 đại biểu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, với kinh phí được giao là 190 triệu đồng. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Thực hiện Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh, đến 30/7/2021, đã khởi công xây dựng 06/13 công trình; trong đó, 03 công trình đã hoàn thành, 03 công trình đạt trên 50% khối lượng; 07 công trình đang thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu. Số vốn đã giải ngân đến nay là 4.807/18.000 triệu đồng, đạt 26,7% kế hoạch.

Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng các báo cáo theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, như: Kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025; Tổng kết thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Tình hình công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang sẽ bám sát tình hình vùng đồng bào DTTS để kịp thời báo cáo, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, về các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cao Cường