Cà Mau: Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

02:00 PM 14/09/2021 |   Lượt xem: 35 |   In bài viết | 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021 (ảnh tư liệu).

Căn cứ vào nội dung, mục tiêu của Quyết định 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 25/6/2020 về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2021. Với yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nhận thức đúng đắn của nhân dân về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội. Khai thác các kết quả nghiên cứu về dân tộc, truyền thống dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để xây dựng, biên soạn nội dung tài liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm; sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu; tổ chức các hoạt động tìm hiểu về dân tộc, giá trị của tôn giáo trong xã hội thông qua hội thảo, hội thi, phổ biến, tư vấn pháp luật, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Kế hoạch 34/KH-BDT của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau đề ra các nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền làm rõ vai trò, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Phản ảnh kết quả thực hiện về công tác dân tộc, tôn giáo trong những năm qua. Kịp thời biểu dương, nhân rộng bài học kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Tôn vinh, biểu dương vai trò đóng góp của người có uy tín vùng dân tộc thiểu số đối với sự phát triển cộng đồng, xã hội; các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong tuyên truyền, vận động giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, của đất nước. Tuyên truyền công tác đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện thông qua các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (hệ thống phát thanh, Trạm truyền thanh của cơ sở, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác dân tộc). Tuyên truyền lồng ghép trong các đợt bồi dưỡng, tập huấn trong chương công tác của đơn vị. Tuyên truyền qua các ấn phẩm (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, tài liệu tuyên truyền chuyên đề). Lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ… ở khóm, ấp, điểm sinh hoạt cộng đồng ở các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền sẽ tập trung cho các cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác tôn giáo; cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội; người có uy tín, dân tộc thiểu số; chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo; hướng dẫn viên du lịch; cán bộ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí; cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở...