Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc cần thể hiện rõ phương hướng, mục tiêu, phân kỳ cụ thể và đảm bảo nguồn lực để triển khai

05:00 PM 09/09/2021 |   Lượt xem: 93 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Dự thảo Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021-2030 cho thấy, HVDT giai đoạn này có sứ mạng nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược và chính sách dân tộc; bồi dưỡng kiến thức dân tộc và dạy tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) cho cán bộ, công chức, viên chức trong nước và quốc tế; đào tạo đại học, sau đại học góp phần phát triển nguồn nhân lực trình độ cao vùng DTTS và miền núi.

Chiến lược cho thấy tầm nhìn và mục tiêu đến năm 2030, đưa HVDT trở thành trung tâm nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược và chính sách dân tộc; là cơ sở bồi dưỡng kiến thức dân tộc và đào tạo có uy tín trong nước và khu vực. HVDT có hệ thống quản trị theo hướng tự chủ và tiên tiến phục vụ hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chiến lược, chính sách dân tộc; bồi dưỡng kiến thức dân tộc và dạy tiếng DTTS; đào tạo đại học và sau đại học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng DTTS và miền núi.

Báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính UBDT để hoàn thiện Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030, GS.TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT cho biết: HVDT đã tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản Dự thảo Chiến lược tương đối hoàn chỉnh về mặt cấu trúc, nội dung, mục tiêu…

Toàn cảnh cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung bàn luận sâu về tính khả thi của các nội dung trong dự thảo Chiến lược, trong đó chú trọng vào lộ trình và các con số hằng năm; vấn đề kinh phí hoạt động, tổ chức bộ máy nhân sự; các loại hình hoạt động, nhiệm vụ của từng giai đoạn (nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng).

Một số ý kiến cho rằng, Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030 cần thể hiện được hướng phát triển đi lên qua từng giai đoạn, đồng thời cũng phải đáp ứng được đúng điều kiện thực tế của Học viện một cách rõ ràng hơn; cần xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cho từng giai đoạn; việc mở bao nhiêu mã ngành đào tạo thì phù hợp?, cần xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 việc đào tạo theo chính sách sẽ như thế nào?...

Qua thảo luận, GS.TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT đã có những trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời tiếp thu các ý kiến của các đại biểu liên quan tới việc xác định các mục tiêu mũi nhọn; thống nhất số lượng mã ngành sẽ mở mới trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Tổng kết cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá cao những mục tiêu, chỉ tiêu được HVDT dự thảo trong Chiến lược. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: Mục tiêu chung của Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030 phải tuân thủ đúng các quy định, phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm cho từng giai đoạn và cơ cấu lại mục tiêu; các nội dung trong Chiến lược phải đảm bảo tính khả thi… Trong mục tiêu cụ thể của Chiến lược cần chia thành giai đoạn, chia lộ trình rõ ràng, trong đó tập trung sâu vào việc mở các mã ngành đại học và đào tạo đại học.

Trên cơ sở cơ cấu lại mục tiêu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu HVDT tính toán, kết cấu lại tỷ lệ % của các loại hình hoạt động trong mục tiêu của từng giai đoạn, như: tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân lực; hoạt động nghiên cứu; hoạt động bồi dưỡng; hoạt động đào tạo; cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị HVDT tiếp tục hoàn chỉnh lại kết cấu, bố cục nội dung của Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030, trong đó phải thể hiện rõ phương hướng, mục tiêu chung, phân kỳ cụ thể, nguồn lực đảm bảo… Yêu cầu HVDT tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, sớm hoàn thiện Dự thảo Chiến lược và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trong tuần làm việc tiếp theo.

Xuân Thường