Phát huy sự gắn kết, tương tác hỗ trợ để thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

06:00 PM 18/11/2021 |   Lượt xem: 2260 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT. Về phía tỉnh Tuyên Quang, có sự tham dự của các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, với 138 xã, phường, thị trấn, trong đó có 121 đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng DTTS và miền núi (trong đó có 50 xã thuộc khu vực III, 15 xã khu vực II và 56 xã khu vực I); có 570 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có dân số gần 785.000 người với 46 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó có trên 445.000 người DTTS, chiếm 56,76% dân số toàn tỉnh. Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang có 01 dân tộc được công nhận là dân tộc có khó khăn đặc thù; 02 dân tộc được công nhận là dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 9,03%, giảm bình quân trên 4%/năm. Trong đó hộ nghèo DTTS giảm còn 15,03%.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn. Chương trình MTQG giai đoạn I, từ năm 2021-2025 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Với sự chủ động, linh hoạt, tỉnh Tuyên Quang đã bước đầu xác định được các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong giai đoạn 2021-2025; trong đó tập trung xác định được phạm vi, đối tượng thụ hưởng các dự án, tiểu dự án và dự kiến nhu cầu nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng Đề án của cả giai đoạn; kế hoạch của năm 2021 thuộc Chương trình MTQG. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại dự án 4, dự án 5 và dự án 9 để khi được Trung ương phân bổ nguồn vốn có thể triển khai thực hiện được ngay.

Bên cạnh đó, việc phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021 đảm bảo kịp thời và đúng thời gian quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo giữa các cấp, các ngành được tiến hành thường xuyên, đảm bảo các chính sách dân tộc được thực hiện đúng mục đích, đối tượng. Vai trò của Người có uy tín, đội ngũ cốt cán là người DTTS tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Năm 2022, tỉnh Tuyên Quang tập trung chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết của tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, cơ chế quản lý điều hành thực hiện Chương trình MTQG; Ban hành Đề án và kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG năm 2022. Tập trung chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG theo hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh...

Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị UBDT quan tâm hỗ trợ một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG; hỗ trợ một số nội dung liên quan đến định danh dân tộc và một số chính sách khác. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết: Chương trình MTQG có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng đồng bào DTTS. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang luôn dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.

Chia sẻ một số khó khăn đặc thù ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm mong muốn UBDT tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt chính sách dân tộc thời gian tới, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh sẽ chủ động vào cuộc, bố trí ngân sách; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm kiểm tra, giám sát, quyết tâm triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG, vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chia sẻ với những khó khăn của tỉnh; đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Tuyên Quang trong phát triển KT-XH, ổn định đời sống Nhân dân. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến vùng đồng bào DTTS bằng những chính sách, chương trình cụ thể, đi vào cuộc sống. Đặc biệt là sự chủ động vào cuộc của tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG trong giai đoạn tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc, hoàn thiện hệ thống pháp lý, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với Trung ương, phối hợp giữa các sở, ngành với Ban Dân tộc cần được tăng cường để đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ từng năm và tiến độ thực hiện Chương trình. Đặc biệt, cần có gắn kết, tương tác, hỗ trợ để phát huy hiệu quả thực hiện ba Chương trình MTQG. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị, tỉnh Tuyên Quang quan tâm phát triển nguồn nhân lực người DTTS, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác dân tộc.

Về những kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết sẽ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền.

* Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã có chuyến thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân tộc thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn bộ máy, triển khai văn bản của Trung ương, các Quyết định và các văn bản hướng dẫn khác để thực hiện tốt Chương trình MTQG trong thời gian tới; làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban ngành triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; Quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong việc chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với đồng bào DTTS, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cần rà soát các đối tượng đồng bào DTTS gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho đồng bào DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nhân dịp đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và động viên tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, người lao động trong Ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Cường