Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

09:15 PM 24/08/2021 |   Lượt xem: 157 |   In bài viết | 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang tiếp nhận ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng, chống Covid-19.

Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tăng cường công tác tuyên truyền bằng tiếng DTTS trên sóng phát thanh truyền hình, tiếp sóng và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng các thứ tiếng đồng bào DTTS của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh nói chung và ưu tiên đặc biệt quan trọng là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện chính sách giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào DTTS; nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ cho đồng bào DTTS bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021; phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền ở địa phương và hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2021, Kết luận số 65-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình này vào quý IV năm 2021.

UBND các huyện, thành phố có tuyến biên giới phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, cùng các lực lượng khác trong Nhân dân thường xuyên tổ chức vận động Nhân dân đọc các tuyến biên giới kiểm tra, giám sát, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới; bảo vệ “vùng xanh” ở nông thôn vùng đồng bào DTTS, làm pháo đài vững chắc góp phần phòng, chống dịch bệnh; phát hiện, phản ảnh các hiện tượng bất thường ở địa phương đến các lực lượng chức năng, để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nơi cư trú, nhất là việc xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới làm lây lan dịch bệnh;

UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS. Phát hiện đề xuất UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc để biểu dương, khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ những ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, các cá nhân trong vùng đồng bào DTTS tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh Covid- 12 ở vùng đồng bào DTTS, những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống Nhân dân (y tế, giáo dục, sản xuất, thu nhập, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa...); tham mưu UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tỉnh) tổng hợp số bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F0) là người DTTS (thuộc hộ nghèo) đề trình Ủy ban Dân tộc xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Cao Cường